+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Klokkenluidersregeling

Wolting & Versteegh > Klokkenluidersregeling

Deze Klokkenluidersregeling biedt melders de gelegenheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende misstanden, inbreuken op Europees recht, incidenten of onregelmatigheden, (mede) door of verband houdend met Wolting & Versteegh aan de orde te stellen.

De klokkenluidersregeling van Wolting & Versteegh B.V. accountants belastingadviseurs heeft betrekking op de volgende situaties:
  1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Wolting & Versteegh of haar medewerkers
  2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door Wolting & Versteegh of haar medewerkers
  3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Wolting & Versteegh of haar medewerkers
  4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s, leidinggevenden en/of externen
  5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie
  6. alle andere situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de klokkenluidersfunctionaris in aanmerking komen. Indien sprake is van situaties zoals genoemd onder de reikwijdte van de klachtenregeling van Wolting & Versteegh, kan eveneens gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de klachtenregeling hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.
  7. Eventueel vertrouwelijk advies
    Iedereen die een vermoeden van een misstand heeft, kan daarover in vertrouwen advies inwinnen (raadplegen en verzoeken om bijvoorbeeld informatie, overleg en ondersteuning). Vertrouwelijk advies inwinnen kan bij de klokkenluidersfunctionaris, F. (Ferry) van der Stelt RA. Het is verplicht voor Werknemers in de zin van de Wbk en raadzaam voor iedereen die mogelijk wil melden.
De te volgen procedure is als volgt:

a. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de klokkenluidersfunctionaris, F. (Ferry) van der Stelt RA. Een melding kan schriftelijk, per telefoon (+31 455425511) of e-mail (klokkenluider@wolting.nl) geschieden.

 

b. De klokkenluidersfunctionaris bevestigt de melding binnen één week per e-mail aan de melder, indien de melder dit mogelijk maakt door bij de melding een (e-mail)adres te vermelden waaraan de klokkenluidersfunctionaris zijn correspondentie kan richten.

 

c. De klokkenluidersfunctionaris informeert de melder daarbij tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt in principe maximaal vier weken na de ontvangst van de melding. De klokkenluidersfunctionaris informeert de melder tevens omtrent de mogelijkheid dat de melder een adviseur in vertrouwen kan raadplegen over een vermoeden van een misstand.

 

d. De klokkenluidersfunctionaris beoordeelt direct na ontvangst van de melding welke personen binnen de organisatie betrokken moeten worden bij de afhandeling van de melding. Indien sprake is van (vermeende) strafbare feiten, dan informeert de klokkenluidersfunctionaris onmiddellijk de assistent compliance officer en de directeur van Wolting & Versteegh. Indien sprake is van een

(dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving dan treedt de klokkenluidersfunctionaris onmiddellijk in overleg met de assistent compliance officer van Wolting & Versteegh.

 

e. Bij het informeren van en het overleggen met de directeur en de compliance functionarissen als bedoeld in punt d maakt de klokkenluidersfunctionaris de bron niet bekend.

 

f. De klokkenluidersfunctionaris informeert de melder uiterlijk na vier weken per e-mail over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de klokkenluidersfunctionaris de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de klokkenluidersfunctionaris schriftelijk c.q. per e-mail ontheft van zijn geheimhoudingsplicht. Indien een melding betrekking heeft op de klokkenluidersfunctionaris, kan de melding schriftelijk, per telefoon (+31 455425511) of e-mail (petra.pieters@wolting.nl) worden gedaan bij de assistent compliance officer: P.M.M. (Petra) Pieters Bsc.

Het bestuur van Wolting & Versteegh garandeert dat medewerkers die meldingen aan de klokkenluidersfunctionaris doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, daarvan op geen enkele wijze invloed zullen ondervinden op hun functioneren en/of carrière binnen de organisatie.

Heeft u vragen of hulp nodig?