+31(0)45 - 542 55 11

Bel ons voor advies

LinkedIn

 

Optredens van artiesten

Wolting & Versteegh > Loonbelasting  > Optredens van artiesten

Optredens van artiesten

Voor de optredens van artiesten en buitenlandse beroepssporters geldt een bijzondere regeling voor de loonheffingen. Deze artiesten- en beroepssportersregeling is van toepassing als iemand een artiest of sporter inhuurt voor een publiek optreden of evenement. Onder artiesten vallen natuurlijke personen, die artistieke prestaties leveren, zoals muzikanten, acteurs, cabaretiers en poppenspelers, maar ook gezelschappen.

De regeling is niet van toepassing in de volgende situaties:

  1. De artiest of de sporter is bij de opdrachtgever in loondienst.
  2. De artiest of sporter werkt als zelfstandige met een goedgekeurde modelovereenkomst.
  3. De leider van het ingehuurde gezelschap of een tussenpersoon heeft een inhoudingsplichtigenverklaring.
  4. Het optreden vindt plaats in de privésfeer.

Ad 1. Loondienst
De opdrachtgever betaalt loon aan de artiest of de sporter en houdt loonheffing in op het loon, net zoals dat gebeurt bij andere werknemers.

Ad 2. Modelovereenkomst
De artiest of sporter, die als zelfstandige werkt met een goedgekeurde modelovereenkomst, stuurt een factuur aan de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt het factuurbedrag zonder inhouding van loonheffing.  Het is ook mogelijk om een factuur te sturen bij een specifieke overeenkomst waarin vermeld staat dat de artiestenregeling niet van toepassing is.

Ad 3. Inhoudingsplichtigenverklaring
De leider van het ingehuurde gezelschap of de tussenpersoon via wie de boeking is geregeld, beschikt over een geldige inhoudingsplichtigenverklaring. Als de volledige vergoeding door de opdrachtgever wordt betaald aan de houder van de inhoudingsplichtigenverklaring, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden. De opdrachtgever moet wel een kopie van de verklaring in zijn administratie bewaren.

Ad 4. Optreden in de privésfeer
De opdrachtgever hoeft geen loonheffing in te houden en hoeft ook geen aangifte te doen. De betaalde bedragen vormen bruto inkomen voor de artiest of sporter.

In alle andere gevallen is de artiestenregeling van toepassing. Bijzonder aan deze regeling is dat geen premies volksverzekeringen ingehouden hoeven te worden. De opdrachtgever hoeft ook geen werkgeversheffing Zvw te betalen. Op de vergoeding wordt loonbelasting ingehouden. Op verzoek van de artiest kan de kleine vergoedingenregeling gebruikt worden. Voor artiesten, die in Nederland wonen, moeten premies werknemersverzekeringen worden betaald. Tenslotte moet een gageverklaring worden opgesteld. Hierin staan gegevens van de optredende perso(o)n(en) en de (verdeling van) de vergoeding.

Let op: de artiestenregeling geldt ook voor amateurartiesten of gezelschappen.

De praktijk
Meestal gaat het om een eenmalig optreden. Mede daardoor is de administratieve afhandeling niet altijd juist, hetgeen vervelende consequenties kan hebben in de vorm van naheffingen met boetes. Dat overkwam de organisator van het Nederlands kampioenschap Turks volksdansen. Deze stichting had ten onrechte geen loonheffing ingehouden en afgedragen over de vergoedingen aan cabaretiers die tussen de dansvoorstellingen door optraden. De rechtbank vernietigde de opgelegde boete. Volgens de rechtbank had de stichting door aan te nemen dat de artiestenregeling niet van toepassing was niet zo lichtvaardig gehandeld dat sprake was van opzet of grove schuld.